תנאי שימוש

המידע באתר אינו מהווה ייעוץ משפטי

המידע המוצג באתר זה מעת לעת אינו מהווה ייעוץ משפטי ואין להתייחס אליו ככזה. על המבקרים באתר לא לפעול, להימנע מפעולה או לשנות את מצבם המשפטי בכל דרך בהסתמך על מידע זה, אלא עליהם לקבל ייעוץ משפטי באשר לעניינם.

 

צפייה באתר אינה יוצרת יחסי עו"ד - לקוח

צפייה באתר, לרבות קבלת מידע מהאתר או העברת מידע למשרדנו באמצעות האתר, אינה יוצרת יחסי עו"ד - לקוח בין משרדנו לבין הצופים באתר.

יחסים כאלה נוצרים אך ורק כאשר משרדנו מקבל על עצמו במפורש את הטיפול בעניינו של לקוח, ולאחר בדיקה של ניגודי עניינים אפשריים.

 

מידע עשוי להיות לא מעודכן או לא מדויק

אנו משתדלים שהמידע שבאתר זה יהיה מדויק ומעודכן, אולם המידע האמור או חלקו עשוי, מעת לעת, להשתנות או להפוך לבלתי מעודכן או לבלתי מדויק.

 

בטיחות השימוש באתרי אינטרנט

האינטרנט אינו מהווה אמצעי תקשורת בטוח. איננו אחראים שצפייה באתר זה לא תגרום לנזקים במחשבים המשמשים לגשת למידע הזמין מאתר זה.

 

קישורים לאתרים אחרים

אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים שאינם קשורים לאתר זה ואינם קשורים למשרדנו. איננו אחראים ואיננו יוצרים כל מצג שהוא בקשר לאיכות המידע שבאתרים כאלה, לדיוקו, לערכו או להתאמתו למטרה כלשהי.

 

הגבלת אחריות

מלבד אם נקבע אחרת בחוק, איננו אחראים בכל צורה שהיא כלפי כל אדם או ישות משפטית להפסדים או נזקים מכל סוג שהוא שייגרמו כתוצאה של השימוש באתר זה או בקשר עם השימוש בו ו/או בכל מידע הכלול בו או ניתן לגישה ממנו. כאשר החוק מחייב או קובע אחריות שלנו בקשר למידע הזמין מאתר זה, אחריותנו מוגבלת, על-פי שיקול דעתנו המוחלט, לאספקה מחדש של המידע או לתשלום עבור אספקה מחדש של המידע.

 

זכויות יוצרים

אלא אם נאמר אחרת, זכויות היוצרים בתוכן האתר ובעיצובו הנן שלנו או שאנו משתמשים בהן ברשות. מבקר באתר רשאי לשמור באופן זמני העתק דיגיטלי של כל האתר או חלקו ותוכנו לצורך צפייה בו על-גבי צג מחשב או מכשיר אחר, וכן הוא רשאי להדפיס עותק אחד של דף שלם או דפים שלמים של אתר זה לשימוש אישי, בתנאי מפורש כי כל ציון של זכויות יוצרים המופיע בדף או דפים כאמור לא יוסר. כל שימוש או פעולה אחרת באתר או במידע הזמין באמצעותו אסור.

 

התחומים הטריטוריאליים של הייעוץ המשפטי

אבניאל, סלומון ושות' מורשים לתת ייעוץ משפטי בישראל. איננו עושים כל מצג לפיו אנו מורשים לתת ייעוץ משפטי בכל מדינה ממנה ניתן לצפות באתר זה.

 

סמכויות שיפוט והדין החל

סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת הנוגעת לשימוש באתר זה נתונה לבתי המשפט המוסמכים של מדינת ישראל היושבים בעיר חיפה. הדין החל (מלבד כללי ברירת הדין) הנו הדין הישראלי.

 

הודעה באשר ל"דואר זבל"

פרסום כתובות דואר אלקטרוני באתר זה אינן מהוות הסכמה של משרדנו, כבעלים של כתובות כאלה, לקבלת מסרים אלקטרוניים מסחריים בלתי מוזמנים לכתובות אלה.

אבניאל סלומון ושות